Historia opieki nad dziećmi przedszkolnymi jest fascynująca i pokazuje ewolucję społeczną oraz zmieniające się spojrzenie na wychowanie najmłodszych. Od pierwszych przedszkoli Friedricha Froebela po współczesne podejście do edukacji przedszkolnej, opieka nad Dziećmi przedszkolnymi przeszła długą drogę. Poznajmy różne etapy i zmiany w opiece nad dziećmi przedszkolnymi w ujęciu historycznym.

Początki Przedszkolnictwa na Świecie

Przedszkolnictwo to system edukacji dla Dzieci w wieku przedszkolnym, który ma na celu zapewnienie im wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do nauki w szkole. Początki przedszkolnictwa na świecie sięgają XVIII wieku, kiedy to w Europie zaczęły powstawać pierwsze instytucje opiekuńczo-wychowawcze dla Najmłodszych. W Polsce pierwsze przedszkola powstały w XIX wieku, a ich rozwój nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Współcześnie przedszkolnictwo jest uznawane za ważny element systemu edukacji i jest rozwijane w wielu krajach na świecie. 

Korzyści z uczęszczania do przedszkola?

 Uczęszczanie do przedszkola niesie wiele korzyści dla każdego Dziecka. Po pierwsze, przedszkole jest miejscem, gdzie Maluchy mają szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne. Dzieci mają okazję przebywać w grupie rówieśników, uczą się dzielić zabawkami, współpracować i rozwiązywać problemy wspólnie. Przedszkole także stwarza sprzyjające warunki do rozwijania emocjonalnej inteligencji. Dzieci uczą się wyrażać swoje emocje, rozpoznawać i reagować na emocje innych, co pozwala im na budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami. 

Najważniejsze korzyści to:

  • Rozwój społeczny: Dziecko uczy się współpracy, komunikacji i nawiązywania relacji z rówieśnikami. Poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące na świecie.
  • Rozwój emocjonalny: Dziecko odkrywa różne emocje i uczucia, uczy się radzić sobie z nimi. Przedszkole pomaga Dziecku w budowaniu stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa.
  • Rozwój intelektualny: Dziecko uczy się poprzez zabawę, co pozwala mu na rozwijanie wyobraźni, kreatywności, inicjatywy i samodzielności. Zabawa wyrównuje braki rozwojowe i przygotowuje do nauki w szkole.
  • Rozwój językowy: Dziecko uczy się porozumiewać z innymi, co wpływa na bogacenie się słownika, przyswajanie form gramatycznych i usprawnienie narządów mowy. W przedszkolu dziecko ma również możliwość nauki języka obcego.
  • Rozwój ruchowy: Dziecko rozwija sprawność motoryczną, uczy się samodzielnie wykonywać podstawowe czynności, takie jak ubieranie się czy mycie zębów. W przedszkolu ćwiczy również umiejętności rytmiczne i wzrasta jego aktywność.

Opieka nad dziećmi w dobie współczesnej

Opieka nad Maluchami w dobie współczesnej jest regulowana przez wiele przepisów. W Polsce Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajmuje się sprawami związanymi z opieką ad Dziećmi w wieku do lat 3. Na stronie internetowej Ministerstwa można znaleźć informacje na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących opieki nad Szkrabem do lat 3, w tym Ustawę o opiece nad Maluchem w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych dla żłobków i klubów dziecięcych. Ministerstwo publikuje również sprawozdania z realizacji ustawy o opiece nad Maluchami, które zawierają informacje statystyczne na temat opieki nad Dziećmi w Polsce.