NVC – czym jest porozumienie bez przemocy?

Przemoc wśród Dzieci jest poważnym problemem we współczesnym społeczeństwie. Dzieci są narażone na agresję na wiele różnych sposobów, np. za pośrednictwem mediów, ze strony rówieśników i rodziców. Przemoc wśród Dzieci może przybierać wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną, emocjonalną, zaniedbanie i zastraszanie. W walce o dobro naszych Pociech nie jesteśmy jednak bezradni, gdyż istnieje coś takiego jak NVC.

Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy zakłada, że potrzeby osób, które komunikują się między sobą, powinny zostać zaspokojone w pokojowy sposób. Poprzez to kontakt z Dzieckiem cechuje się wysoką jakością i sprzyja budowaniu więzi. Stosowanie NVC jako narzędzia w komunikacji z Maluchem jest proste, jednak wymaga pewnej praktyki i posiadania pewnych podstaw teoretycznych. Twórca i prekursor tej metody – Marshall Rosenberg założył, że aby poprawnie realizować konstruktywna komunikację należy posługiwać się metodą 4 kroków. 

  • Pierwszy krok „obserwacja” – należy odnieść się do faktów, do obserwacji związanych z danym wydarzeniem. 
  • Drugi krok „uczucie” – powinno dążyć się do wyrażenia uczuć osób uczestniczących w komunikacji. 
  • Trzeci krok „potrzeba” – należy skupić się na swoich potrzebach. 
  • Czwarty krok „prośba” – ostatnim krokiem stosowanym w porozumieniu bez przemocy jest formułowanie jasnej, konstruktywnej prośby.

Czym jest NVC (Nonviolent Communication)?

NVC czyli porozumienie bez przemocy, które zakłada, że wszyscy są równi i mają prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Nazywana jest ona także często komunikacją empatyczną lub komunikacją konstruktywną, choć najczęściej NVC określane mianem języka serca. Polega to na tym, że zainteresowani w przypadku tej metody dążą do nawiązywania kontaktu poprzez zrozumienie i szacunek do drugiego człowieka. W związku z powyższym Dziecko powinno być traktowane przez rodziców nie z góry, lecz jako równorzędny partner. Możemy zatem stwierdzić, że Nonviolent Communication rozwiązuje potrzeby wszystkich stron. Na samy początku procesem tym powinien zająć się na początku certyfikowany trener NVC.

Uczucia i potrzeby Dziecka

Uczucia i potrzeby Dziecka są bardzo ważne. Należy je szanować i brać pod uwagę. Dziecko powinno czuć się bezpieczne i kochane oraz mieć możliwość wyrażania swoich uczuć bez osądzania i karania. Dzieci są takimi samymi ludźmi jak i my, dlatego warto o tym pamiętać zanim podniesiemy rękę lub pomyślimy o srogim klapsie. Nawiązanie kontaktu z Dziecku opartego na zrozumieniu może być kamieniem milowym w jego relacji z innymi Maluchami oraz daje szansę na nawiązanie wartościowych znajomości w przyszłości. Metoda komunikacji jaką jest język miłości może przynieść zatem wiele korzyści.

Komunikacja bez przemocy

Podstawowym aspektem NVC jest potrzeba dialogu z obydwu stron. Komunikacja bez przemocy to sposób porozumiewania się, który pozwala na uniknięcie przemocy. Opiera się ona na założeniu, że kiedy się komunikujemy, jesteśmy albo w stanie empatii, albo w stanie gniewu. Kiedy jesteśmy w stanie empatii, jesteśmy w stanie słuchać i rozumieć, co druga osoba mówi i czuje. Kiedy jesteśmy w stanie gniewu, nasze myśli stają się irracjonalne i możemy rzucić się na drugą osobę. Komunikacja bez przemocy uczy nas, jak komunikować się z innymi i skupić się na konkretnych działaniach.

Metoda NVC i jej twórca Marshall B. Rosenberg

Tak jak już wspomnieliśmy NVC jest procesem komunikacji, który koncentruje się na empatii i współczuciu. Został on stworzony przez Marshalla B Rosenberga, psychoterapeutę, który chciał znaleźć sposób na komunikację bez użycia przemocy i osądzania. Aby rozszerzyć wiedzę na temat NVC warto zajrzeć do książki Rosenberga pod tytułem W świecie porozumienia bez przemocy, gdzie autor opisuje tę metodę na przykładzie symboli żyrafy i szakala.